Artikel

Coronarichtlijnen en -updates

Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners.

Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail. Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over het coronavirus staat op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen die tot nader orde bij WUR gelden.

Update 29 oktober

Uit de cijfers van afgelopen weken blijkt dat we goed gehoor geven aan het thuiswerken en we zien dat het dragen van mondkapjes in korte tijd vanzelfsprekend is geworden: een compliment voor zowel iedereen die thuis werkt of studeert, én voor wie juist op locatie werkt.

Nog tot december blijven de huidige maatregelen in werking, in afwachting van de effecten ervan. Deze boodschap uit de persconferentie van afgelopen dinsdag betekent voor ons, dat we voorlopig doorgaan zoals is vastgelegd in het meest actuele protocol. Het zorgvuldig naleven van de maatregelen en bewust ons gedrag daarop aanpassen staat daarbij voorop: dat is voor iedere scenario goed.

Inzet coronastewards

Een beetje hulp bij ‘wat kan of wat kan net niet’ kan soms fijn zijn. Daarom lopen er op de campus sinds kort Corona-stewards rond. Een kleine aanwijzing is dan handig, want het is vaak niet eens bewúst dat de anderhalve meter afstand niet wordt gehouden, of de looprichting niet wordt gevolgd. En als dat wel zo is, dan is vaak een kort gesprekje voldoende, over verantwoord gedrag of om duidelijkheid te geven over wat kan, en wat net niet.

Start onderwijsperiode 2

De tweede onderwijsperiode is inmiddels gestart. Met de extra inzet van de sporthal van Sports Centre De Bongerd en de ruimtes in Plus Ultra II is meer capaciteit beschikbaar om zowel goed onderwijs te geven, als de coronarichtlijnen aan te houden. Deze ruimtes blijven gedurende het hele collegejaar 20/21 beschikbaar.   

Aandacht voor nieuwe collega’s

WUR blijft ook in deze bijzondere periode nieuwe collega’s verwelkomen. Vaak is er zeker in het begin voldoende aandacht voor een goede landing. Voor (nieuwe) werknemers die uit het buitenland komen is dat extra van belang, omdat zij niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal netwerk. Hoe worden zij bijvoorbeeld ondersteund tijdens een verplichte quarantaine periode. Het organiseren van een ‘vangnet’, zowel praktisch als persoonlijk is dan belangrijk. Wanneer bij aankomst hierover afspraken worden gemaakt, is dit voor beide partijen een goede start. Dat kan gaan over een dagelijks online contactmoment met een collega, of over het laten afleveren/doen van boodschappen of het geven van een digitale rondleiding door de nieuwe woonplaats, alles vanzelfsprekend met in acht name van de richtlijnen. 

Terugblik FAT sessie: remote werken ná corona

Tijdens de Finding Answers Together (FAT) sessie vanochtend hebben ruim 100 medewerkers in een achttal breakout sessies met elkaar gepraat over hoe het remote werken ná corona vorm kan krijgen. Onderwerpen van gesprek waren

- Wanneer remote working een optie in plaats van noodzaak is, wat is voor jou de beoogde nieuwe balans tussen on-campus werken en werken op afstand?

- Hoe kunnen we in het geval van remote werken sociale cohesie, teamvorming en kennisdeling het beste vormgeven?

De uitkomsten van de gesprekken staan binnenkort op WUR&Corona.

Update 22 oktober 2020

Nu de aangescherpte maatregelen die vorige week zijn afgekondigd om het coronavirus terug te dringen ingesteld zijn, kijken we deze week naar werken en werkzaamheden op de campus. De campus is het hart van WUR, een plaats voor ontmoeting, kennisuitwisseling en ontwikkeling, en een belangrijke plek om de ambities van WUR te realiseren. Ook in de huidige situatie kijken we vooruit en zetten we de  werkzaamheden voort om die plek te verbeteren, te versterken en te vergroenen.

Werken aan toekomst WUR campus

Volg Rens Buchwaldt, lid Raad van Bestuur, langs deze bouwactiviteiten: onderwijsgebouw Aurora, Dialogue Centre en aanleg WKO. Wil je op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Word lid van deze groepen op intranet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

FAT sessie 29 oktober: remote werken na corona

We kunnen niet inschatten op welke termijn we zonder belemmeringen terug kunnen naar het werken en studeren op de campus. Wél kunnen we nadenken, over hoe we dat voor ons zien. Wat nemen we mee van deze periode, is het remote werken iets wat we in onze eigen werkzaamheden een plaats kunnen geven? En wat zijn de gevolgen daarvan voor het samenwerken of het indelen van je werkweek? Over deze vragen gaat de volgende Finding Answers Together – sessie op 29 oktober. Je kunt je daarvoor nog aanmelden.

Beleid mondkapjes in lab-omgevingen

Basisregel is dat mondkapjes verplicht zijn in alle WUR gebouwen, wanneer men zich verplaatst. Dat geldt ook binnen een lab-, kas-, dierverblijf- of technische ruimte. Om het werken binnen deze ruimtes op een veilige manier te laten verlopen, kan hiervan worden afgeweken. Daarvoor is een specifiek beleid opgesteld, waarin de uitzonderingen toegelicht worden. Deze zijn inmiddels met leidinggevenden gedeeld.

Studentencampagne 'Daar doen we het voor' gelanceerd

WUR-studenten zetten zich in om medestudenten te motiveren de corona-richtlijnen na te blijven leven. Zij verschijnen namens studentenverenigingen op social media en posters in de Wageningse vertaling van de landelijke campagne ‘Daar doe ik het voor’. De campagne is een initiatief van de LKvv en gefinancierd door OCS en VSNU. Met redenen als ‘Kunnen studeren in het buitenland’, en ‘Lekker kunnen sporten’ vertellen ze op een positieve manier waarom volhouden zo belangrijk is. Posters worden verspreid op de campus, in de studentenhuizen en in de stad (bibliotheek, zuilen).

Update 14 oktober 2020

Opnieuw geen goed nieuws: de coronamaatregelen worden per 14 oktober, 22u nog strenger. Hoewel het (hoger) onderwijs goeddeels op dezelfde leest geschoeid door kan gaan, krijgen we in ons werk, in ons onderwijs en onderzoek, toch te maken met de effecten van de aangekondigde maatregelen.

Door de stijging van de besmettingscijfers ziet overheid zich genoodzaakt de teugels verder aan te halen en maatregelen in te stellen die gericht zijn op het afnemen van het sociaal verkeer. Dat maakt de kans op het terugbrengen van het aantal besmettingen het grootst. De maatregelen die ons treffen gaan over groepsgrootte, sport, thuiswerken en het dragen van mondkapjes. De effecten ervan op onze organisatie hiervan zijn als volgt:

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs in blended vorm en thesis onderzoek in labs gaan door. De groepsgrootte van 30 personen in een ruimte is voor het onderwijs niet van toepassing, waardoor bijvoorbeeld zelfstudie-mogelijkheden ongewijzigd blijven. Examens/tentamens die op de campus zijn gepland gaan daarom ook door.  

Excursies en werken op het veld met meer dan vier personen zijn toegestaan, mits aan de anderhalve meter maatregel wordt voldaan en herkenbaar als WUR activiteit, bijvoorbeeld door het dragen van WUR-shirts/hesjes. Meerdaagse excursies gaan niet door.

De catering in onderwijsgebouwen is gesloten. Take away is wel beschikbaar.

Bijeenkomsten

Voor specifieke overleggen als sollicitatiegesprekken, ontvangst nieuwe medewerkers en R&O gesprekken is het mogelijk om mensen op kantoor te treffen. Het maximaal aantal personen voor deze activiteiten is vanaf 15 oktober, vier. In andere gevallen: alleen met toestemming van de directie.

Fysieke promoties kunnen binnen de nu geldende voorwaarden doorgang vinden.

Kleinschalige, niet-onderwijs gerelateerde bijeenkomsten blijven mogelijk, met vanaf 15 oktober, een maximum van vier personen, en met in acht name van de hygi?ne- en anderhalve meter maatregelen.

Het  organiseren van bijeenkomsten die studiegerelateerd zijn, blijft de komende weken toegestaan.

Thuiswerken

De oproep om thuis te blijven werken wordt bij WUR goed opgevolgd. We zien een significante afname van het aantal personen op de campus, medewerkers met een kritische functie daarvan uitgezonderd. Dat is positief en ieders bijdrage daarin wordt zeer gewaardeerd.

Mondkapjes

Mondkapjes worden verplicht, ook in het hoger onderwijs. Vooruitlopend daarop gaan wij ons vanaf morgen, 15 oktober gedragen alsof die verplichting al bestaat. Draag daarom binnen, wanneer je je verplaatst (bijvoorbeeld lopen in de gangen, naar toilet, etc.) altijd een niet-medisch mondkapje. Dit geldt voor alle WUR-gebouwen en locaties. Mondkapjes zijn verplicht voor medewerkers en worden daarom op de werkplek beschikbaar gesteld. Studenten nemen zelf een mondkapje mee naar de campus.

Sporten

Sporten via het Sports Centre de Bongerd wordt beperkt. Groepslessen waarbij de 1,5 meterregel gehandhaafd kan worden, gaan door. Van een aantal lessen en van de fitnessblokken worden de aantallen teruggebracht naar het maximum van 30 personen per ruimte. Alle lessen van studentensportverenigingen zijn tot nader order gecanceld en alle buitenlessen zijn geschrapt. Teamsporten, contactsporten en de daaraan verbonden competities via SCB zijn tot nader order niet meer toegestaan. De Sports Pub, de kleedkamers en de douches zijn gesloten.

Het dragen van mondkapjes geldt ook hier: bij het lopen door de gangen van het SCB en bij pakken en schoonmaken van materialen.

Tot slot

De aanscherpingen van de maatregelen treffen ons allemaal. Het vraagt geduld en doorzettingsvermogen en aandacht voor degenen die het in deze situatie, om welke reden dan ook, extra moeilijk hebben. Maar zoek ook ruimte voor relativering en humor: dat helpt, zeker nu we het met zijn allen  langer vol moeten blijven houden.

We benadrukken nogmaals dat ieders bijdrage om verspreiding van het virus te beperken wordt gezien, en gewaardeerd. Dank, aan alle WUR studenten en medewerkers.

Update 8 oktober 2020

Terwijl de herfst de campus kleurt, zijn we met elkaar onverminderd hard aan het werk om het onderzoek en onderwijs goede doorgang te laten vinden. Het positieve effect van de nationaal aangescherpte maatregelen laat nog even op zich wachten. De Eerste Kamer heeft eerder deze week goedkeuring gegeven aan de app CoronaMelder als landelijke, extra impuls voor het terugdringen van de verspreiding van het virus. Als WUR leveren we ook onze bijdrage: we volgen of geven blended onderwijs, werken thuis, houden ons aan de hygi?nemaatregelen. En we komen alleen naar de campus als dat nodig is en als we vrij zijn van coronagerelateerde klachten.

In deze update:

  • Maatregelen onderwijs: “werkdruk moet afnemen”
  • Monitoring kantoorgebruik
  • Thuiswerken is samenwerken
  • Financi?le compensatie PhDs en post-docs
  • Meer studieplekken, wel reserveren

Maatregelen onderwijs: “werkdruk moet afnemen”

Het onderwijs blijft zoals gezegd voor het academisch jaar 20/21 in blended vorm doorgang vinden.  De impact van de plotselinge overgang dit jaar van on-campus, naar online, naar blended onderwijs op de werkdruk van docenten is groot. Arthur Mol en Arnold Bregt spraken hier over met alle leerstoelhouders. Met docenten volgen deze en volgende week gesprekken, waarin docenten hun ervaringen delen en oplossingen voorstellen. De gesprekken gaan met name over hoe de werkdruk te reduceren en de voorspelbaarheid van het onderwijs dit academisch jaar te vergroten. ESA heeft hiervoor in aanvulling op eerdere richtlijnen, nieuwe maatregelen aangegeven en verstuurd aan alle docenten. Deze hebben betrekking op wijze van organiseren van het onderwijs, leerdoelen op vak- en programmaniveau en roosteringsmogelijkheden.

Monitoring kantoorgebruik

Het aantal medewerkers dat dagelijks gebruik maakt van de kantoren is door de herhaalde oproep tot thuiswerken afgenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Ten opzichte van de bezetting op maandag 28 september daalde de bezettingsgraad op 5 oktober met 20%, wat betekent dat 600 personen minder op de campus aanwezig waren. Dit betreft alleen kantoorpanden en is exclusief de onderwijsgebouwen. Wat deze cijfers laten zien, is dat wanneer we individueel onze verantwoordelijkheid nemen, we werkelijk bijdragen aan het terugdringen van de kans op verspreiding van het coronavirus op de campus.

Thuiswerken is samenwerken

Na ruim een half jaar thuiswerken kunnen we een eerste balans opmaken: wat nemen we in de toekomst mee in onze manier van werken? We ervaren de winst van minder reistijd, en de flexibiliteit die het met zich mee brengt. Maar ook de minder  plezierige kanten van het thuiswerken: het gemis van collega’s om je heen om even mee te sparren, de praatjes bij het koffieautomaat. Voor nieuwe collega’s organiseren de leidinggevenden online inwerkprogramma’s, maar is het ‘je weg vinden’ binnen WUR letterlijk niet mogelijk. Thuiswerken is samenwerken, de manier waarop is nog volop in ontwikkeling.

We kijken daarom vooruit en gaan antwoorden formuleren op de vraag in welke mate en hoe we in het ‘tijd- en plaatsonafhankelijk werken’ ook op langere termijn kunnen borgen. Dit is ook het thema van de volgende Finding Answers Together-sessie (zie eerdere FAT dd 24 september). Daarover volgt meer informatie binnenkort.

Aandacht voor elkaar en balans tussen werk en privé in combinatie met het online werken zijn belangrijke onderwerpen. HR heeft daarvoor op WUR intranet een aantal tips en trucs verzameld. De meest eenvoudige: stel je collega de vraag ‘hoe gaat het met je’.

Financi?le compensatie PhDs en post-docs

PhD kandidaten of post-docs die door coronamaatregelen, bijvoorbeeld het niet kunnen/mogen reizen vertraging oplopen in hun onderzoek, kunnen vanuit een beperkt budget, financieel gecompenseerd worden. Specifieke calls staan momenteel open voor PhD kandidaten en post-docs die een aanstelling bij WUR (zowel WU als WR) hebben en ook voor zogenaamde sandwich PhD kandidaten. In beide gevallen gaat het om PhD kandidaten en post-docs waarvan de aanstelling of sandwich PhD project in 2021 afloopt. De sluitingsdatum voor aanvragen is 22 november 2020. PhD kandidaten die voor deze vergoeding in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met hun promotor.

Meer studieplekken, wel reserveren

Het thuis studeren kan voor studenten een uitdaging zijn: gebrek aan een plek om rustig te werken, of juist behoefte aan mensen om je heen. Ergonomisch meubilair en faciliteiten zijn ook een reden om af en toe op de campus te willen studeren. Daarom is in de gebouwen Forum, Orion en Leeuwenborg het aantal studieplekken in verschillende ruimtes uitgebreid. Om zeker te zijn van een plek kunnen studenten nu studieplekken reserveren. Op Time Edit (beschikbaar voor studenten) staat voor hen de handleiding hoe het reserveren van een studieplek in zijn werk gaat.

Update 1 oktober 2020

Vanaf dinsdag j.l. werken we vanwege de aangescherpte richtlijnen in principe weer thuis. We zien al dat veel collega’s daar gehoor aan geven en dat we daar als WUR community onze verantwoordelijkheid in nemen. Deze verantwoordelijke houding helpt ons om de komende drie weken bij te dragen aan het verminderen van verspreiding van het coronavirus in onze werk- en privéomgeving.

In deze update:

  • Blended onderwijs: vorm voor langere tijd
  • Laboratorium WBVR is belangrijk pandemielaboratorium
  • Beperkte mogelijkheid versneld testen op campus
  • Mondkapjes bij WUR
  • Studieplekken voor studenten op campus

Ons onderwijs in blended vorm kan ondanks deze aanscherpingen gewoon doorgang vinden. Dat bevestigt ook Arthur Mol. In het blended onderwijs is een enorme slag gemaakt, tegelijkertijd is er ook zorg vanwege de toegenomen werkdruk van docenten. In zijn gesprekken met docenten en hoogleraren is dit ook tot uiting gekomen. Er wordt nu gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van die werkdruk. Daarover volgt binnenkort meer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Fast Lane voor testen op coronavirus in laboratorium WBVR

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is een crisisorganisatie voor het ministerie van LNV en startte woensdag 1 april als pandemielaboratorium met het testen op het coronavirus. De testcapaciteit is 1500 testen, een kleine 5% van de huidige totale landelijke testcapaciteit. Sinds eind september is er in het laboratorium een fast lane ingericht voor het snel kunnen verwerken van de COVID-19 testen van zorgmedewerkers en lagere en middelbare schoolleraren. Hiermee verkort het laboratorium de doorlooptijd van het testen van een dag naar minder dan 8 uur.

Beperkte mogelijkheid versnelde test op campus

Bij de uitvoering van de landelijke coronatesten door WBVR is er momenteel op dagbasis incidenteel en in beperkte mate restcapaciteit beschikbaar. De RvB heeft besloten om deze zeer beperkte restcapaciteit te gebruiken om de voortgang van de meest kritische WUR processen te helpen verzekeren.

Het is daardoor mogelijk, in zeer nauw omschreven omstandigheden, medewerkers van WUR, werkzaam in kritische functies gebruik te laten maken van deze versnelde testmogelijkheid. De service is opgezet in samenwerking met het Vaccinatiecentrum Wageningen. De uitslag van de test is in principe binnen 24 uur beschikbaar.

Meer informatie hierover vind je op intranet.

Mondkapjes bij WUR

Op dit moment is het dringende advies van de regering en Tweede Kamer om mondkapjes te dragen bij bewegen in publieke binnenruimten. Voor het hoger onderwijs is er tot nu toe geen specifieke instructie. Onze richtlijn blijft daarmee onveranderd, wat betekent dat het ieder vrij staat om een mondkapje te dragen. Morgenavond zal de regering verdere invulling van de adviesmaatregel geven. Als daar aanleiding toe is dan zullen we onze richtlijn daarop aanpassen.

Studieplekken studenten op campus

De aanwezige studieplekken in Forum, Orion en andere gebouwen blijven beschikbaar voor studenten, waarbij de maximum capaciteit van individuele ruimtes strikt gehandhaafd wordt. We vragen studenten om alleen op de campus en in de gebouwen te zijn wanneer zij (werk)colleges of practica volgen of voor andere studie gerelateerde activiteiten waarvoor aanwezigheid op de campus vereist is. Hieronder valt ook zelfstudie wanneer de student daarvoor geen passende alternatieve locatie beschikbaar heeft.

De volgende update verschijnt op donderdag 8 oktober, of zoveel eerder als de actualiteit dat vraagt.

Update 29 september 2020 16.00: Meest recente richtlijnen voor medewerkers en studenten

De aanscherpingen van de maatregelen vanuit de overheid leidt voor WUR tot aanpassing van het protocol op een aantal onderwerpen. Dit gaat minimaal om een periode van drie weken, met ingang van vandaag, dus in ieder geval tot dinsdag 20 oktober. Dat deze periode meer inspanning kost, weet ook Louise Fresco.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Thuiswerken en online vergaderen weer strikter

We werken zoveel mogelijk vanuit huis: werk thuis als het thuis kan, alleen voor onderwijs en lab- of locatiegebonden werkzaamheden kom je naar een WUR locatie. Werken op kantoor kan nodig zijn bij privéomstandigheden, of andere dringende redenen, maar wordt zoveel mogelijk beperkt. ‘Online’ geldt ook voor overleggen: die blijven, of verplaatsen naar online. In uitzonderingsgevallen kunnen afspraken met maximaal 5 personen (waarvan eventueel 3 extern) op locatie worden gehouden, zoals bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken of R&O gesprekken.

Geen aanpassingen voor onderwijs

Het onderwijs gaat door zoals gepland, en houdt zich aan eerdere uitgangspunten van blended onderwijs. Er is daarbij een beperkte mogelijkheid voor interactie met en tussen studenten. De practicumruimten kunnen maximaal gebruikt worden, conform Corona richtlijnen. Examineren op de campus blijft beperkt mogelijk.

Kleinschalige bijeenkomsten rond studie mogelijk

Voorlopig is het niet mogelijk om bijeenkomsten in WUR-gebouwen te organiseren. Alleen kleine bijeenkomsten georganiseerd door studieverenigingen zijn toegestaan. WUR heeft hierover afspraken met de studieverenigingen gemaakt. Training aan medewerkers is toegestaan, als er geen redelijk alternatief (online of uitstel) mogelijk is.

Niet-curriculaire onderwijsactiviteiten als Studium Generale en trainingen aan studenten waar ‘online’ geen alternatief is, zijn beperkt toegestaan op de campus en andere WUR-locaties. Niet toegestaan zijn (onderwijs)activiteiten van Wageningen Academy en WCDI.

Reizen en veldonderzoek

Momenteel geldt: reizen conform het WUR reisbeleid. Voor medewerkers is reizen naar oranje/rode gebieden niet toegestaan. Voor studenten gelden deze richtlijnen. Voor medewerkers is het mogelijk om veldonderzoek en- bezoeken in Nederland af te leggen, mits georganiseerd conform de Coronarichtlijnen.

Meeloopdagen voor studiekiezers

Meeloopdagen zijn voorlopig niet toegestaan. Binnenkort komen hiervoor aparte richtlijnen in het kader van de open dag.

Faciliteiten op de campus

Catering blijft beperkt beschikbaar en conform de Corona richtlijnen. De kantine op het sportcomplex wordt wel gesloten. In alle beschikbare openbare ruimten (zoals Bibliotheekruimten, Restaurants, etc) wordt een maximum van 30 personen aangehouden. Het gebruik van laboratoria en onderzoeksruimten blijft ongewijzigd. Hiervoor blijft de maximale Corona capaciteit beschikbaar om in te zetten. BSc- and MSc studenten mogen laboratorium werk uitvoeren conform Corona richtlijnen.

Promoties in klein committée, MSc diplomauitreiking online

Promoties kunnen plaatsvinden met maximaal 30 mensen, waarbij wordt voldaan aan de ‘anderhalve-meter-norm’ en andere voorzorgsmaatregelen. De mogelijkheid van online PhD-verdediging blijft voorlopig ook bestaan. De MSc diplomauitreikingen vinden online plaats. BSc studenten ontvangen een persoonlijke mail. Voor specifieke en aanvullende wijzigingen: zie aangepaste richtlijnen in rechterkolom.

Update 29 september 08.30: Aanscherpingen maatregelen nodig om erger te voorkomen

Voorkomen van snelle verspreiding van besmettingen met het COVID-19 virus, dat is nu prioriteit. “Het aantal besmetting loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te lopen”, zoals premier Rutte dat verwoordde. Ook de WUR community zal zijn bijdrage aan het indammen van de verspreiding van het virus leveren.

Ons protocol van richtlijnen en maatregelen blijft dan ook onverminderd van kracht. De aanscherping van de landelijke maatregelen die in de persconferentie van maandagavond zijn genoemd, hebben op dit moment geen directe gevolgen voor het onderwijs zoals we dat nu georganiseerd hebben.

Voor medewerkers geldt voor de komende drie weken dat we thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan.

We bekijken vandaag of er nog meer concrete aanscherpingen van bestaande maatregelen, of aanvullende maatregelen nodig zijn, en zullen daar rond 4 uur vanmiddag over berichten.

We beseffen dat het beroep dat we op jullie doen om zo goed mogelijk de maatregelen na te leven, opnieuw veel vraagt. Dat geldt voor ieder lid van de WUR community, of je nu student bent, docent, onderzoeker of andere medewerker: bedenk wat je nodig hebt en maak gebruik van de faciliteiten en ondersteuning die we als organisatie, of onderlinge collega’s kunnen bieden.

Archief Coronarichtlijnen en -updates