Toegankelijkheidsverklaring WUR

Wageningen University & Research streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websitewur.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website wur.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Wageningen University & Research is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Wageningen University & Research verklaart dat de website wur.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23-01-2020 met instemming van de Product Owner website WUR.nl.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via accessibility@wur.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • U krijgt zo snel mogelijk antwoord.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website wur.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Wageningen University & Research dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:

  • [referentienummer]

   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]

    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • Planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld](zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar(zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten)

Afwijkingen

Technische afwijkingen

1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Niet alle niet-tekstuele content heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.
 • Gevolg: Op meerdere pagina's van de website staat informatie in bijvoorbeeld afbeeldingen waarvoor geen tekst beschikbaar is.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar. Wel is het mogelijk om contact op te nemen, zodat WUR u verder kan helpen.
 • Maatregel: Er worden redactionele processen ingericht om de belangrijkste en toekomstige content toegankelijk te maken.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - Het is enorm tijdsintensief en kostbaar om met terugwerkende kracht alle content van de website te herzien.
 • Planning: 23-09-2020

2. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Op sommige pagina's staan intructies die afhankelijk zijn van een locatie op de pagina.
 • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor blinden, omdat zij niet weten welke content bijvoorbeeld rechts op de pagina staat.
 • Alternatief: Dit zou opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld ook naar de tekst 'Verder naar' te verwijzen, die boven de doelgroepen staat waarnaar verwezen wordt.
 • Maatregel: Redacteuren zullen hierover instructies krijgen.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - Om dit met terugwerkende kracht voor de hele website te repareren brengt een onevenredige tijds- en/of kosteninspanning met zich mee.
 • Planning: 23-09-2020

3. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Het invoerdoel van deze velden moet programmatisch bepaald kunnen worden, dat is nu niet het geval.
 • Gevolg: Op niet alle formulieren (voornamelijk contact met persoon-formulieren) kan het invoerdoel programmatisch bepaald worden.
 • Alternatief: De context van de pagina moet de gebruiker nu leiden.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Op sommige pagina's wordt beschikbaarheidsinformatie weergegeven met blokjes, waarvoor geen tekstalternatief beschikbaar is. Kleur wordt dus als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
 • Gevolg: Deze informatie is afhankelijk van kleur, dit kan een probleem zijn voor kleurenblinden.
 • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Er worden hier geen maatregelen op genomen, omdat verwacht wordt dat deze functie nauwelijks wordt gebruikt. Wel zal dit punt worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: 23-01-2020

5. SC 1.4.12 - Tekstspati?ring [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: De tekstspatiering is in veel gevallen beneden de aangeraden norm.
 • Gevolg: Voor sommige mensen zal de tekst hierdoor minder leesbaar blijken.
 • Alternatief: Inzoomen, of de door veel browsers aangeboden 'leesbare' variant van een pagina opvragen.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Op meerdere pagina's staat een broodkruimelpad. Als er over dit broodkruimelpad wordt gegaan met de muis, verschijnt er bij sommige onderdelen een menu. Deze content die onder 'hover' verschijnt, moet aan drie voorwaarden voldoen volgens dit succescriterium. Aan twee van de drie voorwaarden wordt voldaan. Aan de derde voorwaarde voldoet het echter niet, het is namelijk niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat het menu dat verschijnt niet kan worden ingeklapt zonder de muis of de toetsenbordfocus te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld moeten kunnen met de Escape toets.
 • Gevolg: Het menu blijft zichtbaar, totdat men er weer uit navigeert met het toetsenbord, door op de tab-knop te blijven drukken.
 • Alternatief: Verlaat het menu met de tab-knop.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

7. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Soms staat er tekst in afbeeldingen. Dit is voornamelijk zo bij ondersteunende content als logo's, sfeerbeelden en extra informatie.
 • Gevolg: Er kan geen stylesheet gebruikt worden om tekst aan te passen. Dit kan niet bij tekst in afbeeldingen. Dit is van belang voor mensen met dyslexie of slechtzienden.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Redacteuren worden hierop aangesproken zodat in de toekomst niet meer voor komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - Om dit met terugwerkende kracht voor de hele website te repareren brengt een onevenredige tijds- en/of kosteninspanning met zich mee.
 • Planning: 23-01-2020

8. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]

 • Beschrijving: Functies die bedienbaar zijn met het toetsenbord zouden kunnen interfereren met voorleessoftware.
 • Oorzaak: Op sommige pagina's staan YouTube video's. Deze video's kunnen bestuurd worden met sneltoetsen die alleen uit letters bestaan, bijvoorbeeld 'k' voor pauze en 'm' voor geluid uitzetten.
 • Gevolg: Dit kan een probleem opleveren voor mensen die spraaksoftware gebruiken, omdat deze functies dan geactiveerd kunnen worden zonder dat dit de bedoeling is.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Dit punt wordt opgelost door de websiteontwikkelaar.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: 02-04-2020

9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Veel links en navigatie-elementen hebben geen toelichting, waardoor het linkdoel niet duidelijk is.
 • Gevolg: Het doel van elke link kan niet altijd bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - Om dit met terugwerkende kracht voor de hele website te repareren brengt een onevenredige tijds- en/of kosteninspanning met zich mee.
 • Planning: 23-01-2020

10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Niet alle tekst die in afbeeldingen staat is als label beschikbaar.
 • Gevolg: Niet alle afbeeldingen kunnen op de juiste manier worden gerepresenteerd door het label. Omdat deze anders is of ontbreekt.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - Om dit met terugwerkende kracht voor de hele website te repareren brengt een onevenredige tijds- en/of kosteninspanning met zich mee.
 • Planning: 23-01-2020

11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Niet alle elementen hebben een specifiek taal-element.
 • Gevolg: Een voorbeeld: Op meerdere pagina's staat in de footer de Engelse slogan 'To explore the potential of nature to improve the quality of life.'. Voor deze Engelse taal moet een taalwisseling worden aangegeven zodat voorleessoftware het op de juiste manier kan voorlezen.
 • Alternatief: De taal wordt voorgelezen in de verkeerde taal.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

12. SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Als er in de verplichte velden geen waarden worden ingevuld en er wordt op 'Verder' geklikt, verschijnen er meldingen zoals 'Vul hier je naam in!'. Dit zijn geen foutmeldingen, maar instructies.
 • Gevolg: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit ge?dentificeerd en de fout wordt niet juist aan de gebruiker meegedeeld.
 • Alternatief: De tekst die momenteel beschikbaar is.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: 23-01-2020

13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden niet altijd labels of instructies geleverd.
 • Gevolg: Bij een formulier worden niet altijd labels naast velden geleverd.
 • Alternatief: De context van de pagina is nu leidend voor de gebruiker om te beoordelen welke input vereist is.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
 • Planning: 23-01-2020

14. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Als een formulier met onjuiste waarden wordt verzonden, staan bij een aantal velden foutsuggesties, dat is goed gedaan. Alleen bij het veld voor het e-mailadres ontbreekt een foutsuggestie.
 • Gevolg: De gebruiker krijgt geen suggestie van een juiste invoer gepresenteerd.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Deze eigenschappen ontbreken voor meerdere onderdelen.
 • Gevolg: Voor niet alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologie?n.
 • Alternatief: Er is momenteel geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

16. SC 4.1.3 - Statusmeldingen [niveau AA]

 • Beschrijving: Voldoet niet: De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.
 • Oorzaak: Statusberichten kunnen niet programmatisch bepaald worden.
 • Gevolg: Statusberichten kunnen niet programmatisch bepaald worden. Zo kan hulpsoftware bijvoorbeeld niet mededelen dat er een dat er een animatie wordt getoond tijdens het laden van zoekresultaten.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Dit punt zal worden meegenomen zodra er een redesign of nieuwe website komt.
  • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja - De ontwikkelkosten die het met zich mee zou brengen om dit op te lossen op wegen momenteel niet op tegen het oplossen van dit punt.
 • Planning: 23-01-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • http://www.nutmegakitas.com/en/Accessibility-Statement.htm
  • onderzoeksdatum: 27-09-2019
  • onderzoeksmethode: type onderzoek niet beschreven
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Versie 1.1